آخرین اخبار مدارس


10 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

04 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

باغ بی انتها

پیتر براون

تخیلی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آن سال‌ها

محمدجعفر یاحقی

آن سال‌ها

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

انسان 250 ساله

انسان 250 ساله

انسان 250 ساله

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اسناد عشق

ایرج حسابی

زندگی پروفسورسید محمود حسابی

دبستان دخترانه سما

باغ بی انتها

پیتر براون

علمی -تخیلی

دبستان پسرانه سما 1

ماجراهای نیکولا کوچولو اثر سامپه گوسینی - 14 جلدی

سامپه - گوسینی

داستان و رمان نوجوان

دبستان دخترانه سما

نامه به عمو آلبرت با پاسخ‌هایی از راسل استنرد

راسل استنرد

علمی

دبستان پسرانه سما 1

تاریخ و تمدن برای نوجوانان

حسين آموزگار مريم عزيزي آموزگا

تاریخ و شناخت اندیشه ها

دبستان پسرانه سما 1

معدن زغال سنگ کجاست

محمدهادی محمدی

داستان کودکان

دبستان پسرانه سما 1

بنفشه های عمو نوروز

محمدهادی محمدی

داستان کودکان

دبستان پسرانه سما 1

پم: بهترین اتفاق زندگی

ماري دپلوشن

داستانهاي فرانسوي

دبستان دخترانه سما

شاهنامه فردوسی

بازنویس علی شاهری

ادبیات کودک و نوجوان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آسیبی

مسابقه: اخلاقی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی حاج خزیمه

مسابقه: ترتیل قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی سرو قامت

مسابقه: اخلاقی و شورای دانش آموزی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مصطفی اله یاری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محسن ناصری

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما

مسابقه: آمار قبولی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی شریف

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی حاج خزیمه

مسابقه: ترتیل قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمد جاویدی

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مصطفی اله یاری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر علی رسائی مقدم

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی حاج خزیمه

مسابقه: حفظ

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 1

نيما خورشيددوم

1389/06/25

دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل دهقان

1384/06/23

دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل نويدي

1387/06/23

دبستان پسرانه سما 1

محمدمهدي شبان

1384/06/28

دبستان پسرانه سما 1

اميرمحمد كيواني

1389/06/29

دبستان پسرانه سما 1

اميرحسين ميدان دار

1389/06/24

دبستان دخترانه سما

سارا قلي زاده

1384/06/23

دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل مهري

1387/06/28

دبستان دخترانه سما

فائزه سادات خراساني

1388/06/31

دبستان دخترانه سما

يگانه آزموده

1385/06/29