مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب96632

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب15085

کارمندان فعال

مدرسه خوب766

مدارس فعال

مدرسه خوب180

شهرهای فعال