آخرین اخبار مدارس


18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

09 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

زمان و فضا و عمو البرت

راسل استنرد

علمی

دبستان پسرانه سما 1

بنفشه های عمو نوروز

محمدهادی محمدی

داستان کودکان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتابک (راهنمای پژوهش آسان برای نوجوانان)

نسرین صادقی

پژوهش آسان

دبستان دخترانه سما

شاهنامه فردوسی

بازنویس علی شاهری

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان پسرانه سما 1

پسرخاله وودرو

روت وایت

رمان

دبستان دخترانه سما

اشک پهلوان

محمد میرکیانی

ادبیات کودک و نوجوان

دبستان پسرانه سما 1

اژدهایی با پیراهن آستین پف دار و 6 قصه ی دیگر

فریبا کلهر

داستان کودکان

دبستان پسرانه سما 1

ماجراهای نیکولا کوچولو اثر سامپه گوسینی - 14 جلدی

سامپه - گوسینی

داستان و رمان نوجوان

دبستان پسرانه سما 1

معدن زغال سنگ کجاست

محمدهادی محمدی

داستان کودکان

دبستان دخترانه سما

باغ بی انتها

پیتر براون

علمی -تخیلی

دبستان دخترانه سما

یه داستان محشر

فوئب گیلمن

ادبیات کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اسناد عشق

ایرج حسابی

زندگی پروفسورسید محمود حسابی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 1

امير محمد انگيزه

1385/12/05

دبستان دخترانه سما

كوثر محمدي

1386/12/07

دبستان پسرانه سما 1

احمدرضا خزاعي

1386/12/08

دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل فقفوري

1385/12/03

دبستان پسرانه سما 1

امير حسن محمدي

1388/12/04

دبستان دخترانه سما

ستايش عبدي

1388/12/02

دبستان پسرانه سما 1

مهدي يار گلستاني فراز

1388/12/05

دبستان پسرانه سما 1

آرين ذوالفقاري

1388/12/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسين صيانتي

1382/12/02

دبستان دخترانه سما

فرنازسادات جليلي

1389/12/05

دبستان پسرانه سما 1

محمدامين قرباني

1386/12/01

دبستان پسرانه سما 1

محمد عرفان جمالي

1389/12/01